Company address: No. 9 of Dianchi Street, Jizhong Area, Yingbin Road, Daoli District, Harbin
Tel:0451-51686600   Fax:0451-51686622